Hoch­ex­plo­si­ven Noi­se Punk mit Ga­ra­ge­co­re-Ra­ke­ten­an­trieb lie­fert uns das De­büt­aubum von Ma­xi­mum Roach ir­gend­wo aus Ari­zo­na. Ab­wech­selnd darf man sich mal an Bands wie Be­ast Fi­end, An­xie­ty, Soup­cans, Bo Gritz oder Mys­tic In­a­ne er­in­nert füh­len.