Au­dio Drag For Ego Slobs re­leas­es Oc­to­ber 1st via Roy­al Moun­tain Records.