hamer

An­ge­säg­ter Ga­ra­ge-/Post­punk ir­gend­wo aus UK mit ei­nem leicht krau­ti­gem Un­ter­ton, der un­ter an­de­rem Freun­den von Use­l­ess Ea­ters Spaß be­rei­ten wird.