chomp

Aus­ge­spro­chen pun­ki­ger und me­lo­di­scher Noi­se­r­ock aus Me­di­na, Ohio.